น้ำยาแบรนด์ Punthai

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบรนด์ Punthai (พันธ์ุไทย)